Izvještaj sa V zasijedanja Odbora povjerenika

23 jun 2022

Danas je u Opštini Tivat održano peto zasijedanje Odbora povjerenika, kojim je predsjedavao Spasoje Ljesar. Povjerenici su razmatrali i usvojili svih 12 tačaka dnevnog reda, među kojima i imenovanje izvršnog direktora tivatskog „Vodovoda i kanalizacije“, set odluka o pristupanju izgradnji objekata od opšteg interesa, zatim Odluku o sufinansiranju usluge Pomoć u kući za 2022. godinu, te izmjene i dopune postojeće Odluke stipendiranju studenata. Sjednici Odbora prisustvovao je predlagač odluka, predsjednik opštine Željko Komnenović, kao i potpredsjednik  Goran Božović i obrađivači odluka, rukovodioci organa lokalne uprave.

Nakon usvojenog dnevnog reda, koji se sastojao od 11 redovnih i 1 dopunske tačke, povjerenici su usvojili i predložen zapisnik sa prethodne, četvrte sjednice. Uslijedio je set odluka o pristupanju izgradnji objekata od opšteg interesa, čiji je obrađivač bio Sekretarijat za uređenje prostora. Povjerenici su razmatrali Odluku o izmiještanju postojećih kablovskih vodova u Mrčevcu, kao i odluke o izgradnji podzemnih kablovskih vodova, na potezu od Župe do Marića, u zahvatu DUP-a Župa Češljar, i u Radovićima, u zahvatu “Prostornog plana posebne namjene za obalno područje”. Na dnevnom redu našla se i Odluka o izgradnji saobraćajnice koja povezuje kružnu raskrsnicu na putu MR2 sa kapelom u Radovićima, kao i Odluka o izgradnji vodovodne i kanalizacione infrastrukture u trupu šetališta od Sv. Roka do Lepetana, u obuhvatu Prostorno urbanističkog plana Tivta do 2020. godine. Nakon što je navedene tačke pojedinačno obrazložila sekretarka za uređenje prostora Milica Manojlović, iste su jednoglasno usvojene, uz ocjenu povjerenika iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Marka Vukaševića da je odlučivanje o takvim odlukama prioritet u radu Odbora.

Povjerenici su na današnjoj sjednici usvojili i predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na kat.parc. br. 479/2 KO Nikovići radi polaganja potisnog cjevovoda i elektrokabla, a čiji je obrađivač Direkcija za imovinsko-pravne poslove, a zatim i dvije odluke koje je pripremio Sekretarijat za drustvene djelatnosti: o sufinansiranju usluge Pomoć u kući za 2022. godinu (Geronto program) i izmjene i dopune postojeće Odluke o stipendiranju studenata. Sekretarka za drustvene djelatnosti Borka Mršulja objasnila je da se predloženom Odlukom o sufinansiranju usluge Pomoć u kući, definiše participacija Opštine Tivat u troškovima i time omogućava njeno besplatno korišćenje za sve korisnike u Tivtu, koji su rješenjem Centra za socijalni rad, a na osnovu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, ostvarili pravo na tu uslugu.

Potpredsjednik opštine Goran Božović povjerenicima je obrazložio predložene izmjene i dopune Odluke o stipendiranju studenata, ističući da je cilj bio izjednačavanje iznosa stipendije u visini od 100 eura za sve studente koji ispunjavaju uslove, uključujući studente prve godine koji su nosioci diplome „Luča“, redovne studente sa 90% položenih predmeta i ostvarenim prosjekom od najmanje 9.00, te redovne studente bez roditeljskog staranja, lica sa invaliditetom i pripadnike RE populacije.

Usvojen je i predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću “Parking servis” Tivat, koju je Sekretarijat za privredu pripremio još u septembru prošle godine, a tiče se novih parking površina na području Seljanova. Predsjednik opštine Željko Komnenović istakao je da je predložena Odluka donesena na inicijativu i uz saglasnost mještana, sa kojima je održano više sastanaka u cilju nalaženja rješenja za nedostatak parking površina u tom dijelu grada. Takođe, usvojen je i predlog Odluke o davanju saglasnosti na Aneks broj 1 Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Tivat DOO “Komunalno” Tivat, čime se uređuje upravljanje i održavanje pijačnog prostora. Prilikom rasprave Komnenović je kazao da je odluka da se gradska pijaca, kao važan i prepoznatljiv dio svih gradova u Boki, smjesti u podzemlje bilo pogrešno rješenje, što je rezultiralo sve lošijom ponudom i manjim brojem kupaca, te da je neophodno vratiti je na otvoreno.

Povjerenici su jednoglasno potvrdili i imenovanje izvršnog direktora “Vodovoda i kanalizacije” d.o.o Tivat, spec. struč. ing. Alena Krivokapića, na mandatni period u trajanju od četiri godine. Predsjednik opštine, koji je predlagač Odluke istakao je da je Alen Krivokapić osoba sa integritetom i dobro kadrovsko rješenje za pokrivanje te odgovorne pozicije, dodajući da je pred tivatskim “ViK” veliki broj zadataka i izazova kao što je proširenje vodovodne kanalizacione mreže, te da je pri kraju i glavni projekat za mrežu u Donjoj Lastvi.

post slika

Galerija