Izvještaj sa javne rasprave nacrta PUP Tivta

20 nov 2009

Nacrt PUPa bio je izložen u zgradi organa uprave Opštine Tivat u Sali za sastanke (soba broj 62 u potkrovlju)

Javni uvid u Nacrt Plana bio je moguć u periodu  02.septembar – 02. oktobar 2009. godine radnim danima od 1300 do 1500, četvrtkom od 1300 do 1700

Javnost je o javnom uvidu i raspravi bila obaviještena oglasom u dnevnim listovima VIJESTI i DAN, plakatima koji su bili zalijepljeni u svima naseljima, svakodnevnim oglasima na radio Tivtu. Javna rasprava je najavljena i u posebnom prilogu vijesti iz Tivta na televiziji MBC.

Nacrt Plana sa pratećim dokumentima je postavljen i na web stranici opštine Tivat  www.opstinativat.com

Svaki dan tokom cijelog trajanja javnog uvida, pomoć u tumačenju plana građanima su pružale stručne osobe Sekretarijata.

Primjedbe je bilo moguće dostaviti

  • na pisarnici Opštine Tivat gdje su protokolisane u posebni protokol pod brojem 09-665.

  • elektronskom poštom na E-mail adresu urban-tivat@t-com.me

  • redovnom poštom

U ostavljenom roku, građani i pravni subjekti, dostavili su ukupno 700 primjedbi u pisanoj formi. Izvjestan broj primjedbi se ponavlja jer su predate na više načina i adresa (elektronskom poštom i preko pisarnice, naslovljene na Predsjednika Opštine...), ali brojka 700 figurira u skladu sa protokolisanim brojem primjedbi.

Svoje sugestije i prijedloge koje se odnose na njihove djelokruge rada, dostavila su    JP Vodovod i kanalizacija Tivat, JP Komunalno Tivat, VODACOM, Elektrodistribucija Tivat i Elektroprenos Podgorica.

Tokom trajanja javnog uvida, organizirana je javna rasprava o Nacrtu Plana uz prisustvo obrađivača.  Javna rasprava je organizirana u velikoj sali Doma kulture 'Gracija Petković' dana 21. oktobra 2009 sa početkom u 1700. Interes građana za javnu raspravu je bio znatan, dvorana je bila skoro popunjena. Međutim, izuzev njih nekoliko, diskusije građana su se svodile uglavnom na njihov lični interes koji se tiče njihovih imanja i kuća. Javnu raspravu su pratili novinari lokalne radio stanice kao i dopisnici dnevnih listova. Cijeli tok javne rasprave je sniman tonski i priložen ovom Izvještaju  na CDu.

Istovremeno sa Nacrtom PUP-a, na javni uvid je stavljena i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za PUP za koju je organizovana i posebna javna rasprava uz prisustvo obrađivača.  O javnoj raspravi o SPU je sačinjen poseban Izvještaj.

Izvještaj o javnoj raspravi -  PDF