Izvještaj sa javne rasprave o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat

19 mar 2013

CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora  
i zaštitu životne sredine
Broj: 0905-126/4
Tivat, 15.03.2013.godine

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI
Na Nacrt Rješenja o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat

Na osnovu člana 6 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG", br. 28/11) i u skladu sa odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG", br. 60/11), a na predlog Komisije za određivanje akustičnih zona, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat donio je  Nacrt Rješenja o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat.

U skladu sa utvrđenim Programom javna rasprava je održana u periodu od 01.03.2013. godine do 15.03.2013. godine i to na sledeći način:
- Nacrt Rješenja je objavljen na web sajtu Opštine Tivat
- Nacrt Rješenja je bio dostupan u štampanoj formi na uvid zainteresovanim građanima svakog radnog dana u periodu trajanja javne rasprave u vremenu od 08 do 11 časova u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat.

Centralna javna rasprava je održana 12.03.2013. godine u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat sa početkom u 13 časova i završetkom u 13:50 časova.

Prisutni:
-    Članovi Komisije za određivanje akustičnih zona: Tatjana Jelić, Zorica Gverović, Jadranka Joksimović, Dubravka Nikčević, Marko Kostić i Biljana Krivokapić.
-    Pripravnici iz Opštine Tivat: Ratko Perišić, Stanislava Klakor i Slađana Ćirović .
-    Mileta Tomović – MZ Krtoli
-    Branko Samardžić – MZ Lastva -  Seljanovo
-    Dejan Manojlović – „Primorje“ AD
-    Milica Stojović – Turistička organizacija Tivta
-    Marijana Mišić Škanata – NVO Evropski Dom
-    Antonela Stjepčević – Radio Tivat

Uvodnu riječ i pozdrav prisutnima uputila ja Tatjana Jelić Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, predstavila članove Komisije za određivanje akustičnih zona, a potom dala opšte podatke o proceduri i donošenja Nacrta Rješenja o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat i o sadržaju Nacrta Rješenja.

A.Stjepčević: Da li će ugostiteljski objekti smjeti preći dozvoljene vrijednosti buke?

T.Jelić: Ugostiteljski objekti moraće da poštuju granične vrijednosti buke za zonu u kojoj se nalaze. Granične vrijednosti su određene Pravilnikom, Komisija nije određivala granične vrijednosti, samo je izvršila zoniranje za teritoriju Opštine Tivat.

J. Joksimović: Mjerenje buke vršiće pravna lica i preduzetnici koji imaju dozvolu za obavljanje mjerenja buke. Ugostiteljski objekti biće u obavezi da ugrade limitatore koji će regulisati nivo buke. Zakonom nijesu predviđene kaznene odredbe, doći će do izmjene Zakona,  utvrdiće se kaznene odredbe.

A.Stjepčević: O čijem trošku će biti ugrađivani limitatori?

J.Joksimović: Vjerovatno će to biti obaveza proizvođača buke.

B.Samarđžić: Veliki problem su manifestacije koje se u održavaju Porto Montenegru, bilo je jako bučno, građani su se žalili. Ugradnja limitatora je odlična stvar. Muzika je potrebna naravno, bez nje se ne može, ali je treba prilagoditi, potrebno je da svi budu zadovoljni.

Z.Gverović: Mislim da ovo treba da prihvatimo kao sugestiju da definišemo u Rješenju šta se podrazumjeva pod javnim okupljanjem.

D.Manojlović: Propisano je da buka koja potiče od građevinskih radova može prekoračiti graničnu vrijednost za 5 dB. Građevinske mašine ne mogu smanjiti vrijednost buke koju proizvode.  

T.Jelić: Članom 3. Pravilnika je tako regulisano.

Z.Gverović: Mi smo prilično komotni prilikom izvođenja građevinskih radova, tako da ovo nije loše da nas opomene da vodimo računa.

D.Nikčević: Treba napraviti razliku između javnog i ličnog interesa.

A.Stjepčević: Da li je Zakonom definisana nadoknada ljudima koji su ugroženi bukom?

T.Jelić: Ovim Zakonom to nije definisano.

M.Mišić Škanata: Vi ste izvršili zoniranje. U svakom slučaju biće zloupotreba, neko mora da kontroliše zloupotrebe.

J.Joksimović: Kontole su u nadležnosti Komunalne i Turističke inspekcije.


Zapisnik sačinila
Savjetnik za zaštitu životne sredine                                            
Biljana Krivokapić, dipl.ing.tehn.                               
                                                                                       Sekretar Sekretarijata,
                                                                                     Tatjana Jelić, dipl.pravnik

Dostaviti:
- članovima Komisije
- sajt Opštine Tivat
- dosije
- arhivi

Rb

Podnosilac primjedbe

Br.zahtjeva

Datum

Primjedbe i sugestije

1.

Vasilije Zloković

0905-126/3

PREGLED

 

 

2.

 

Branko Samarđzić

Sa Centralne javne rasprave

Definisati javno okupljanje