JAVNA RASPRAVA – ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PPOV LUŠTICA

15 mar 2018

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavjestila je Opštinu Tivat da je  „Luštica development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Luštica“ u zahvatu DUP-a „Donji Radovići centar“, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim Opština Tivat poziva zainteresovane građane da izvrše uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 30.03.2018. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama preduzeća „Luštica development“ a.d. Tivta, Radovići bb, dana 30.03.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Elaborat- PDF