Javna rasprava – naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

15 dec 2020

Predsjednik Opštine Tivat,  Odlukom broj: 01- 419/20-872 od 14.12. 2020. godine, utvrdio je Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i Nacrt odluke stavio na javnu raspravu, te obavezao nadležne Sekretarijate da shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19 i 38/20) i Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG – opštinski propisi“, broj 08/05 i „Sl. list CG – opštinski propisi“, broj 20/13), sprovedu javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  15. 12. 2020. godine do 30. 12. 2020. godine.

Nacrt odluke će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u zgradi organa uprave Opštine Tivat – ulazni hol, odnosno u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.
Nacrt odluke - WORD

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta.

Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi da učestvuju u javnoj raspravi.

Zbog aktuelne pandemije korona virusa centralna javna rasprava neće biti održana već se primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju u pisanoj formi do 30.12. 2020. godine:

- putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1

- neposredno na pisarnici Opštine Tivat,

- na e-mail urbanizam@opstinativat.me

Nadležni Sekretarijat i Direkcija  razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine.

Izvještaj sa javne rasprave - PDF

                                                                                                                        SEKRETARKA,

Prof.dr Sonja Pravilović