JAVNA RASPRAVA – ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU HIBRIDNE OPTIČKO-KOAKSIJALNE MREŽE U OPŠTINI TIVAT

22 feb 2017

Obavještenje - dalje

Elaborat - dalje

Kompletna dokumetacija - dalje