JAVNE RASPRAVE 2017

22 feb 2017

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG ENERGETSKOG PLANA OPŠTINE TIVAT 2017-2026

Nacrt Lokalnog energetskog plana 2017-2026 - dalje

Program javne rasprave - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2018-2020

Nacrt Programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat 2018-2020 - dalje

Program javne rasprave - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018. GODINU

Program javne rasprave - dalje
Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat za 2018. godinu - dalje
Odluka o nacrtu budžeta 2018 - dalje


JAVNA  RASPRAVA O NACRTU  IZMJENA I DOPUNA DUP-a GRADIOŠNICA ZA LOKACIJU PROIZVODNO KOMUNALNIH  POVRŠINA

Obavještenje o javnoj raspravi - dalje

Nacrt plana - dalje 


- NACRT ODLUKE O UTVRĐIVANJU AKUSTIČNIH ZONA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT - dalje


 

- ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA I PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje


 

- JAVNA RASPRAVA O GODIŠNJEM PLANU RAZVOJA SPORTA OPŠTINE TIVAT ZA 2017. GODINU - dalje


- JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA - IZMJENA TRASE ULICE "OD A04 DO A06" SA KOJE SE PRISTUPA NA UP 10, UP 11 I UP 12, U ZAHVATU DUP-A DONJI RADOVICI CENTAR - dalje


- JAVNA RASPRAVA NA NACRT ODLUKE O PODSTICAJIMA U RAZVOJU POLJOPRIVREDE - dalje


- JAVNA RASPRAVA - ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU HIBRIDNE OPTIČKO-KOAKSIJALNE MREŽE U OPŠTINI TIVAT - dalje


 - JAVNA RASPRAVA NACRTA LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRADJEVINSKIM OTPADOM - dalje


 - JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O SPROVOĐENJU OMLADINSKE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU OPŠTINE TIVAT - dalje