Javna rasprava o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za stambeno-poslovni objekat

03 maj 2023

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Sotko Montenegro“ doo iz Tivta, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za stambeno-poslovni objekat na urbanističkim parcelama UP 2-8, UP 2-9, UP 2-10, UP 2-11, koje čine kat.parcele br. 556/1, 556/2, 557, 555/1, 555/3, 555/2, 560, 562, 183/2, 558/1, 558/2, 558/3, 558/4, 559 sve KO Tivat, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.  

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

 

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me je utorak 06.06.2023. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u srijedu 17.05.2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Obavještenje – PDF

Elaborat – PDF

post slika