Javna rasprava o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – TS „UV1“ 10/0,4Kv 1x 1000Kv, na dijelu kat.parc.br.1043/1 KO Radovići i priključnih 10Kv kablovskih vodova na dijelu kat.parc.br. 1043/1, 1043/5 i 1146/1

29 nov 2023

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU broj 09-333/23-605/7 od 27.11.2023. godine, koji je sastavni dio  Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa ––TS „UV1“ 10/0,4Kv 1x 1000Kv, na dijelu kat.parc.br.1043/1 KO Radovići i priključnih 10Kv kablovskih vodova na dijelu kat.parc.br. 1043/1, 1043/5 i 1146/1 sve KO Radovići, u obuhvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Golf i Donji Radovići centar“ („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 93/20), će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  27.11.2023. godine do 12.12.2023. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 12.12. 2023. godine:

  • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Program javne rasprave - PDF
Odluka o pristupanju izgradnji - PDF
Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU - PDF post slika