Javna rasprava – Izvođenje radova na izmještanju elektroenergetskog vazdušnog voda i polaganje 10kV voda

30 nov 2023
Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – Izvođenje radova na izmještanju elektroenergetskog vazdušnog voda i polaganje 10kV voda, na dijelu kat.par.br. 1581/2 i 1985/1 obje KO Đuraševići, u zahvatu PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10), će trajati 15 dana. Javna rasprave će se održati od  29.11.2023. godine do 13.12.2023. godine. Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:
  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.
Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat. Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 13.12.2023. godine:
  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me
O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.
Program javne rasprave - detaljnije
Odluka o pristupanju izgradnji - PDF
Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU - PDF post slika