Javna rasprava – Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupnog puta golf zoni sa zapadne strane, na dijelu kat.parc.br.1043/1,1044/1 i 1061 sve KO Radovići i kat.parc.br.1378/1 KO Gošići

29 nov 2023

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU broj 09-333/23-604/7 od 27.11.2023. godine, koji je sastavni dio  Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa –pristupnog puta golf zoni sa zapadne strane, na dijelu kat.parc.br.1043/1,1044/1 i 1061 sve KO Radovići i kat.parc.br.1378/1 KO Gošići, u obuhvatu Izmjena i dopuna  detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad (»Sl.list CG« br. 92/2020) i »Prostorno-urbanističkog plana«Tivta do 2020.godine („Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/10), će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  27.11.2023. godine do 12.12.2023. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 12.12. 2023. godine:

  • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Program javne rasprave - PDF
Odluka o pristupanju - PDF
Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU - PDF

post slika