JAVNA RASPRAVA O Nacrtu odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat

28 maj 2015

Skupština opštine Tivat, Zaključkom broj 0304-370-106 od 26. 05. 2015. godine, utvrdila je Nacrt odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat i Nacrt odluke stavila na javnu raspravu, te obavezala radnu grupu formiranu od strane Predsjednika da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. List RCG“, br. 08/05), sprovede javnu raspravu:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje

NACRT ODLUKE O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT - dalje

Rješenje o formiranju radne grupe za sprovođenje javne rasprave - dalje