Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU broj 09-332/23-249/14 od 14.08.2023. godine

14 aug 2023

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU broj 09-332/23-249/14 od 14.08.2023. godine, koji je sastavni dio  Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa - infrastrukture za vodosnabdijevanje ostrva Gospa od Otoka u obuhvatu Državne studije lokacije Ostrvo Sveti Marko (»Sl.list CG« br. 7/2010), podmorskim putem sa postojeće sekundarne mreže od kat.parc.br.57 KO Milovići, u obuhvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ (»Sl.list CG« br. 7/2010), će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  14.08.2023. godine do 29.08.2023. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 29.08. 2023. godine:

  • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Program javne rasprave - PDF

Odluka o pristupanju - PDF

Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU - PDF post slika