Javna rasprava – Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa, pristupne saobraćajnice za rezervoar u Gradiošnici

28 jul 2023

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU broj 09-333/21-579/11 od 27.07.2023. godine, koji je sastavni dio  Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa - pristupne saobraćajnice za rezervoar u Gradiošnici, koja se formira od djelova kat.parc.br.1868, 1867, 1878, 1874/1, 1873, 1869 i 1870 sve KO Mrčevac, u obuhvatu PUP-a (Prostorno-urbanističkog plana) Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010),  će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  27.07.2022. godine do 11.08.2023. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 29.05. 2022. godine:

  • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.


Odluka o pristupanju - detaljnije

Nacrt programskog zadatka - detaljnije

post slika