Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU – izvođenje radova na na izgradnji trafostanice TS 10/0,4 kV 1×630 kVA, u okviru urbanističke parcele UP ts1

14 aug 2023

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na na izgradnji trafostanice TS 10/0,4 kV 1x630 kVA, u okviru urbanističke parcele UP ts1, formirane od kat.par.br. 1113/214 KO Krašići, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u 10kV mrežu, u obuhvatu DUP-a „Krašići“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 12/17), će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  14.08.2023. godine do 29.08.2023. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 29.08.2023. godine:

  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Odluka o pristupanju izgradnji - PDF

Nacrt Programskog zadatka sa elementima UTU - detaljnije

post slika