Javna rasprava za Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju ,,Chedi Luštica Bay Hotela’’

16 nov 2016

Dana 16.11.2016. godine Agencija za zaštitu životne sredine je dostavila obavještenje da je nosilac projekta, „Lustica Development“ a.d. iz Tivta, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju ,,Chedi Lustica Bay Hotela’’, na UP 23, u obuhvatu DUP–a Donji Radovići Centar i UP 4, u obuhvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 36“, Opština Tivat.
U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, Ulica IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, i u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, kancelarija broj 5, Trg magnolija, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je 01.12.2016. godine.
Javna rasprava o predmetnom elaboratu održaće se u poslovnim prostorijama preduzeća „Luštica Development“ a.d., Novo Naselje bb, Radovići, Tivat, dana 02.12.2016.godine, sa početkom u 11 časova.

Elaborat - dalje