JAVNE RASPRAVE 2018

14 mar 2018

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENJA STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE TIVAT 2019 - 2022 - dalje


JAVNA RASPRAVA - NACRT STATUTA OPŠTINE TIVAT - dalje


JAVNA RASPRAVA - NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET 2018 - 2023 GODINE - dalje


JAVNA RASPRAVA - DUP TIVAT-CENTAR - dalje


JAVNA RASPRAVA NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - REKONSTRUKCIJA OBALE SELJANOVO - dalje


JAVNA RASPRAVA NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZGRADNJOM CRPNIH STANICA LS2 I LS3 SA POTISNIM CJEVOVODIMA I GRAVITACIONIM KOLEKTOROM - dalje


JAVNA RASPRAVA O ELABORATU O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZGRADNJOM CRPNE STANICE LS1 SA GRAVITACIONIM KANALIZACIONIM OBJEKTOM, PRISTUPNOM SAOBRAĆAJNICOM, PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM I SANITARNIM OBJEKTIMA, U ZAHVATU DSL "SEKTOR 36", OPŠTINA TIVAT - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA - POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM U ZAHVATU DUP-A „DONJI RADOVIĆI CENTAR” - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD


JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA DONJI RADOVIĆI CENTAR


JAVNA RASPRAVA - ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PPOV LUŠTICA - dalje


JAVNA RASPRAVA - DUP ĐURAŠEVIĆI - dalje


JAVNA RASPRAVA O UTVRÐIVANJU NACRTA ODLUKE O ODVOJENOM SAKUPLJANJU I SAKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA RADI OBRADE NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT - dalje


JAVNA RASPRAVA O IZRADI GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SPORTA - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O AUTO-TAKSI PREVOZU - dalje