Javni konkurs za raspodjelu sredstava opredjeljenih za izdavačku djelatnost za 2021. godinu

30 mar 2021

Na osnovu člana 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 19/19, 9/20), Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisuje JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava opredjeljenih za izdavačku djelatnost za 2021. godinu. 

1.   Predmet Konkursa je raspodjela sredstava (sufinansiranje) iz Budžeta Opštine Tivat opredjeljenih za izdavačku djelatnost u 2021. godini, u iznosu od 5.000,00 €.

2.   Izrazi koji se koriste u Konkursu za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

3.   Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije, fizička i pravna lica sa teritorije Crne Gore, koji ispunjavaju kriterijume navedene u Konkursu.

Pravo učešća nemaju javne ustanove i subjekti čiji se rad finansira iz Budžeta Crne Gore, odnosno Budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu, kao i nevladine organizacije kojima su odobrena sredstva za iste projekte iz Budžeta Crne Gore odnosno budžeta opštine.

Učesnik Konkursa koji je sredstva za projekat u ukupnom iznosu dobio od drugog donatora ne može dobiti sredstva.

4.   Prioritet za sufinansiranje imaju autori iz Tivta, odnosno autori čija je publikacija od značaja za Tivat i Boku Kotorsku.

5.   Konkursom je predviđeno i sufinansiranje dopunjenih izdanja ranije izdate publikacije, kao i reprint izdanja, shodno uslovima Konkursa.

6.   Opština može sufinansirati projekat najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

7.   Kriterijumi za vrednovanje projekata po ovom Konkursu su:

umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske i lokalne kulture;

međunarodna afirmacija crnogorske kulture;

usklađenost predloženog iznosa sredstava sa planiranim aktivnostima projekta.

8.    Učesnik podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa internet portala www.opstinativat.me, u djelu koji se odnosi na izdavačku djelatnost ili neposredno na Građanskom birou Opštine Tivat.

Prijava na Konkurs sa propratnom dokumentacijom podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 29.04.2021. godine, u elektronskoj formi (CD,USB), kao i u štampanom primjerku, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Javni konkurs za izdavačku djelatnost“, neposredno na Građanskom birou Opštine ili na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat.

Konkurs se objavljuje na internet portalu Opštine Tivat, oglasnoj tabli Opštine, jednom štampanom mediju u Crnoj Gori i lokalnom javnom emiteru Radio Tivat.

Uz ispunjenu  prijavu obavezno je dostaviti:

dokaz (rješenje) o registraciji, osnivački akt za pravno lice;

biografiju autora publikacije;

publikacija na koju se prijava odnosi u štampanoj ili elektronskoj formi;

potpisanu (najmanje jednu) recenziju publikacije;

izjavu učesnika Konkursa da nisu dobijena sredstva od drugog donatora za isti projekat koji se sufinansira.

9.   Učesnici Konkursa kojima su sredstva dodjeljena po Javnom Konkursu za prethodnu godinu prilažu izvještaj o realizaciji projekta sa detaljnim obrazloženjm eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj.

Sastavni dio finansijskog izvještaja su: kopije računa, ugovora, dokaz o izvršenim bankovnim transakcijama.

Ukoliko učesnik Konkursa ne dostavi izvještaj o realizaciji sredstava za projekat iz prethodnog Konkursa, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava po Konkursu za 2021. godinu.

10.   Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nepotpunim prjavama smatraju se one koje nisu dostavljene na propisanom obrascu i uz koje nije priložena prateća dokumentacija.

11.   Pristigle prijave vrednovaće Komisija za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost, koja će sačiniti predlog Odluke o sufinansiranju projekata za izdavačku djelatnost i dostaviti ga nadležnom organu u roku od 15 dana od dana završetka Konkursa.

Odluku o sufinansiranju projekta donosi nadležni organ u roku od 7 dana od dana podnošenja predloga Odluke.

Odluka o sufinansiranju projekata za izdavačku djelatnost dostavlja se učesnicima Konkursa i javno objavljuje na internet portalu Opštine, na oglasnoj tabli Opštine i putem lokalnog javnog emitera Radio Tivat. 

Ugovor o sufinansiranju projekta sa učesnicima Konkursa predsjednik Opštine zaključuje u roku od 10 dana od dana izvršnosti Odluke.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 08 do 12h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16), na telefon:  032/ 661-359 i na email adresu ivana.petkovic@opstinativat.me .

Prijavni obrazac - WORD

Javni konkurs - PDF

VD SEKRETARKA

                                                                                                      Borka Mršulja