Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2021. godinu

31 mar 2021
Na osnovu člana 17 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 32/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2021. godinu.
 1. Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Tivat za projekte nevladinih organizacija.
Shodno članu 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, predsjednik Opštine Tivat utvrdio je prioritetne oblasti za 2021. godinu koje:
 • - obezbjeđuju raznovrsnost, kvalitet usluga u oblasti socijalne, zdravstvene, dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama u razvoju, osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite;
 • - afirmišu kulturne potencijale, tradiciju i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja mediteranske baštine;
 • - podstiču ekonomski razvoj opštine;
 • - doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja;
 • - doprinose borbi protiv korupcije.
Budžetom Opštine Tivat za projekte i programe nevladinih organizacija za 2021.godinu, planiran je iznos od 31.000,00 €. Sredstva iz budžeta dodijeljuju se nevladinim organizacijama koje za opštinu imaju poseban status na način što se za ove nevladine organizacije opredjeljuje 40% od ukupno opredijeljenih sredstava za finansiranje, odnosno sredstva u iznosu od 12.400,00 €. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, raspisuje Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija u iznosu od 18.600,00 €.
 1. Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.
 2. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju, koja kandiduje projekat ne može premašiti iznos od 20% od ukupnog iznosa sredstava koji se Javnim konkursom raspoređuje.
 3. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su, do dana raspisivanja Konkursa, registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Tivtu.
 4. Raspodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
 • - doprinos prijavljenog projekta ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • - kvalitet prijavljenog projekta;
 • - kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
 • - transparentnost rada nevladine organizacije.
 • - Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu koji se može preuzeti na Građanskom birou Opštine Tivat i sa internet portala opstinativat.me, u odjeljku NVO.
Prijavu u zapečaćenoj koverti je potrebno predati Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama sa naznakom “ Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija“, na Građanskom birou, ili poslati poštom na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat. Potrebno je priložiti :
 • - prijavni obrazac za projekat kojim organizacija konkuriše za raspodjelu sredstava (obavezna štampana i elektronska verzija);
 • - rješenje o upisu u registar nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Tivat;
 • - statut i osnivački akt nevladine organizacije;
 • - preporuke eksperata iz relevantnih oblasti (ukoliko ih posjeduje);
 • - izjavu da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na Konkurs Opštine;
 • - izjavu ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatora za projekat ili dio projekta koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti.
 1. Učesnici Konkursa kojima su sredstva dodjeljena po Javnom Konkursu za prethodnu godinu prilažu izvještaj o realizaciji projekta sa detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj.
 • - Sastavni dio finansijskog izvještaja su: kopije računa, ugovora, kao i dokaze o izvršenim bankovnim transakcijama.
Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi izvještaj o realizaciji sredstava za projekat iz prethodnog Konkursa, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava po Konkursu za 2021. godinu.
 1. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nepotpunim prjavama smatraju se one koje nisu dostavljene na propisanom obrascu i uz koje nije priložena prateća dokumentacija.
 2. U slučaju da sredstva planirana Budžetom Opštine za ovu namjenu ne budu raspodijeljena ili ne budu u cjelosti raspodijeljena za kandidovane projekte po prvom Konkursu, raspisuje se novi Konkurs.
 3. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet portalu Opštine Tivat, oglasnoj tabli Opštine, lokalnom javnom emiteru Radio Tivat i jednom štampanom mediju, zaključno sa 30.04.2021. godine.
 4. Bodovanje projekata vrše nezavisni procjenjivači, shodno kriterijumima propisanim Odlukom, nakon čega će Komisija utvrditi Rang listu bodovanih projekata i donijeti konačnu Odluku.
Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama dostavlja se učesnicima Konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja iste i javno objavljuje na internet portalu Opštine, na oglasnoj tabli Opštine i putem lokalnog javnog emitera Radio Tivat. Ugovor sa nevladinim organizacijama predsjednik Opštine zaključuje u roku od 15 dana od dana izvršnosti Odluke. Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 08 do 12h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16), na telefon: 032/ 661-359 i na email adresu ivana.petkovic@opstinativat.me.

Prijavni obrazac - WORD

Javni konkurs - PDF