Javni Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2022. godinu

18 apr 2022

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2022. godinu.

Predmet Javnog Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Tivat za projekte nevladinih organizacija. Shodno članu 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, predsjednik opštine Tivat utvrdio je prioritetne oblasti za 2022. godinu koje:

  • -     afirmišu kulturne potencijale, tradiciju i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja mediteranske baštine;
  • -     doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja;
  • -     podstiču ekonomski razvoj opštine;
  • -     na drugi način afirmišu participaciju građana u procesu odlučivanja i podižu nivo demokratizacije društva u lokalnoj samoupravi;
  • -     obezbjeđuju raznovrsnost, kvalitet usluga u oblasti socijalne, zdravstvene, dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama u razvoju, osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite;

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet portalu Opštine Tivat, oglasnoj tabli Opštine, lokalnom javnom emiteru Radio Tivat i jednom štampanom mediju, zaključno sa 18.05.2022. godine.

Prijavu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom:  „Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama - Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija“  potrebno je predati na Građanskom birou, ili poslati poštom na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 08 do 12h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16), na telefon: 032/ 661-359 i na email adresu drustvenedjelatnosti@opstinativat.me

Javni Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2022. godinu - dalje

Prijavni obrazac - dalje

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama - dalje