Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2022. godinu

29 apr 2022

Na osnovu člana 117 Zakona o sportu („Službeni list Crne Gore“, br. 44/18 i 123/21), a u skladu sa članom 6 Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 18/22), Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat raspisuje: J A V N I   K O N K U R S za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija  za 2022. godinu.

Predmet Javnog konkursa (u daljem tekstu: Konkurs) je raspodjela sredstava sportskim organizacijama za 2022. godinu iz budžeta Opštine Tivat.

I    USLOVI

Pravo učešća na Konkursu može ostvariti  sportska organizacija koja je:

 • - upisana u Registar koji vodi organ državne uprave nadležan za oblast sporta;
 • - registrovana na teritoriji opštine Tivat;
 • - osnovana najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa;
 • - izmirila poreske obaveze ili izvršila reprogram dugovanja;
 • - podnijela godišnji izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava iz prethodne godine, koji je usvojila skupština te organizacije, u skladu sa Zakonom;
 • - namjenski koristila sredstva dobijena na konkursu u poslednjoj godini u kojoj su sredstva dodjeljena toj organizaciji.

II    POTREBNA DOKUMENTA

Prijavu na konkurs sportska organizacija podnosi na propisanom obrascu, koji se objavljuje na internet stranici Opštine Tivat, uz koju je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • - rješenje nadležnog ministrstva da je sportska organizacija upisana u Registar sportskih organizacija;
 • - uvjerenje matičnog saveza o broju registrovanih članova;
 • - izvod iz evidencije članstva po uzrasnim kategorijama, ovjeren od strane odgovornog lica u sportskoj organizaciji;
 • - uvjerenje Uprave za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak ili izrečena zabrana obavljanja sportske djelatnosti;
 • - uvjerenje Poreske uprave o izmirenim obavezama, odnosno o reprogramu duga;
 • - uvjerenje Centralne banke Crne Gore da račun nije u blokadi;
 • - podatke o ostvarenim rezultatima za prethodnu godinu;
 • - program rada sportske organizacije za tekuću godinu, sa specifikacijom troškova, planom i dinamikom realizacije;
 • - ovjerenu izjavu ovlašćenog lica sportske organizacije o istinitosti podataka navedenih u prijavi.

III      PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu na Konkurs podnosi ovlašćeno lice sportske organizacije, na propisanom obrascu broj 1 (nalazi se na zvaničnoj web stranici Opštine Tivat- www.opstinativat.me ), koji je potrebno ispuniti elektronski.

Prijavu sa neophodnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Sekretarijat za društvene djelatnosti - Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2022. godinu“, neposredno na pisarnici Opštine Tivat ( Građanski biro, I sprat), ili putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg magnolija br.1, Tivat.

IV       ROK

Rok za prijavu na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa, zaključno sa    16.05.2022. godine.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sportska organizacija koja nije izvršila obaveze iz prethodnog ugovora o sufinansiranju ne može dobiti sredstva za sufinansiranje.

Ovaj Konkurs se objavljuje na zvaničnoj web stranici Opštine Tivat www.opstinativat.me, na Lokalnom javnom emiteru „Radio Tivat“, te na oglasnoj tabli Opštine Tivat.

Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 8-11 h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti, kancelarija br.16 A ili na telefon 032-661-359.

OBRAZAC BR. 1 - WORD

        SEKRETARKA

                                                                                                                    Borka Mršulja