Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2022. godinu

29 apr 2022

Na osnovu čl. 10 i 11 Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 18/22), predsjednik opštine Tivat objavljuje : JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za  članove  Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2022. godinu

Pozivaju se sportske organizacije sa sjedištem u Tivtu, istaknuti sportisti, sportski radnici i sportski novinari sa prijavljenim prbivalištem u opštini Tivat da predlože svoje kandidate za članove Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2022. godinu (u daljem tekstu: Komisija), i to:

  1. za predstavnika iz kategorije sportskih novinara ( jedan predstavnik)
  2. za predstavnike iz kategorije sportskih organizacija, koje nemaju svog predstavnika u Savjetu za sport ( dva predstavnika)
  3. za predstavnika iz kategorije bućarskog sporta ( jedan predstavnik) .

Mandat Komisije je dvije godine.

Zadatak Komisije je da izvrši uvid u prijave podnešene na Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, izvrši procjenu programa i predloži iznose i  utvrdi predlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, u skladu sa kriterijumima navedenim u članu 9 Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta.

Prijava na ovaj Javni poziv treba da sadrži:

  • - ime i prezime predloženog kandidata sa kratkom biografijom i podacima o stručnoj spremi i radnom iskustvu
  • - uvjerenje o prebivalištu predloženog kandidata
  • - pisanu saglasnost predloženog kandidata o prihvatanju kandidature
  • - rješenje o registraciji sportske organizacije koja predlaže kandidata
  • - uvjerenje o prebivalištu za predlagače iz reda sportista, sportskih radnika i sportskih novinara
  • - dokaz kojim se potvrđuje status sportiste, sportskog radnika i sportskog novinara, kao predlagača.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti,  neposredno na Građanskom birou Opštine Tivat ili putem pošte, na adresu: Opština Tivat, Služba predsjednika, Trg magnolija 1,  85320  Tivat,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 16.05.2022. godine)

Javni poziv se objavljuje na internet portalu Opštine Tivat www.opstinativat.me, na oglasnoj tabli Opštine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru „Radio Tivat“.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 15h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16A)  i na telefon:  (032) 661- 359.

                                                                                                           Predsjednik

Željko Komnenović