Javni poziv – kandidati za članove komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2021. godinu

29 jan 2021

Na osnovu člana 13 Odluke o finansiranju sporta ( "Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 045/16, 051/18 ), predsjednik opštine Tivat objavljuje : J A V N I   P O Z I V za predlaganje kandidata za  članove  Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2021. godinu.

Pozivaju se organi Opštine Tivat i sportske organizacije sa sjedištem u Tivtu da predlože svoje kandidate za članove Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2021. godinu (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju će činiti predsjednik i dva člana, i to:

  1. Jedan predstavnik organa lokalne uprave nadležnog za sport
  2. Jedan predstavnik organa lokalne uprave nadležnog za finansije
  3. Jedan predstavnik iz reda sportskih radnika.

Mandat Komisije je godinu dana.

Zadatak Komisije je da izvrši uvid u prijave podnešene na Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, izvrši procjenu programa i utvrdi visinu sredstava koja se dodjeljuju sportskim organizacijama, a skladu sa kriterijumima navedenim u članu 11 Odluke o finansiranju sporta.

Pravo predlaganja kandidata - predstavnika iz reda sportskih radnika imaju sportske organizacije:

  • koje svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Tivat
  • koje su upisane u Registar sportskih organizacija, koje vodi Ministarstvo.

Predloženi kandidati treba da posjeduju stručnost i iskustvo, kao i da poznaju sportsku tematiku.

Predlog treba da sadrži:

  • ime i prezime kandidata sa kratkom biografijom i podacima o stručnoj spremi i radnom iskustvu
  • uvjerenje o prebivalištu (za predstavnika iz reda sportskih radnika)
  • pisanu saglasnost kandidata o prihvatanju kandidature.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti,  neposredno na Građanskom birou Opštine Tivat ili putem pošte, na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg magnolija 1,  85320  Tivat,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 12.02.2021.godine).

Javni poziv se objavljuje na internet portalu Opštine Tivat www.opstinativat.me, na oglasnoj tabli Opštine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru „Radio Tivat“.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 15h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16A)  i na telefon:  (032) 661- 359.

  JAVNI POZIV - PDF

Predsjednik

Željko Komnenović