Javni poziv za davanje u zakup Gradskog parka

27 apr 2010

 

Na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini („Sl. list RCG br.21/09“) Opština Tivat objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U ZAKUP GRADSKOG PARKA

                                                 

Opština Tivat objavljuje javni poziv ( prikupljanje ponuda )  za davanje u zakup javne površine (gradski park ) u ulici Moše Pijade ,u Tivtu .Zemljište koje se daje u zakup  ,u svojini je Opštine Tivat. Lokacija je površine 345 m2 i namjenjena je  isključivo za obavljanje djelatnosti: zabavni park .

 

Početna cijena  zemljišta koje se daje u zakup je  0,50 eura/m2.

   Zemljište se daje u zakup na period od 15.05.2010. do 15.09.2010.

   Ukupan iznos zakupa za navedeni vremenski period se plaća unaprijed.

   Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

-          Najveća ponuđena cijena po m2..........................................................90 bodova

-          Kvalitet komunalnog opremanja urbanističke parcele.....................10 bodova 

 

   Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 11 sati počev od 27.04.2010. zaključno sa 05.05.2010.g. do 11 časova, neposrednom predajom na arhivi Opštine Tivat.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Tivat i sajtu Opštine Tivat.

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave dokaz o :

-    Lične podatke za fizička lica (ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj

   lične karte,

-    Za pravna lica naziv i sjedište, registarski broj iz sudskog registra Suda, kod koga je

   registar,ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica ,

-    dokaz da pravno lice nije u postupku stečaja i likvidacije

-    depozit u visini 10 % od ukupno najnižeg ponuđenog iznosa naknade .

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana prijema  Odluke o davanju u zakup.

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti s naznakom  ''ne otvaraj prije zvanične sjednice komisije za otvaranje" sa naznakom za davanje u zakup gradskog parka , na adresu Opština Tivat ,Luke Tomanovića b.b.

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 05.05.2010. u 12h u prostorijama  Opštine Tivat, prvi sprat, mala sala. 

Kontakt osoba: Siniša Kusovac tel. 032 671 225, fax: 032 671 387 , 067 397 543