Javni poziv za prikupljanje ponuda radi traženja strateškog partnera za gradnju stambeno – poslovnog objekta

26 maj 2020

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka traženja partnera za gradnju stambeno-poslovnog objekta na UP 134 b u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Tivat – Centar “(Sl.list CG - opštinski propisi br.19/19 od 13.05.2019) Opština Tivat objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi traženja strateškog partnera za gradnju stambeno – poslovnog objekta - detaljnije