Konkurs za dodjelu grupa linija za putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju

09 dec 2010

Na  osnovu člana 5. Odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika („Sl.list RCG-opštinski propisi,“ broj: 3/07), Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj Opštine Tivat raspisuje:

K O N K U R S

Za dodjelu grupa linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom

linijskom  saobraćaju

1.Predmet  konkursa je dodjela grupa linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, na period od tri godine, prema utvrđenom Planu linija - PDF