LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

31 okt 2017

Mini vodič kroz proceduru legalizacije - dalje

Kako da legalizujete svoj objekat? - dalje


Pregled predmeta - dalje


Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata - dalje

Dokumentacija potrebna za legalizaciju - dalje

Šema postupka legalizacije - dalje

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata  - dalje


Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljista za bespravne objekte - dalje

Mapa zona za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje


OBRAZAC 1 -Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta - dalje

OBRAZAC 2 -Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta - dalje

OBRAZAC 3 -Izjava privrednog društva koje vrši reviziju tehničke dokumentacije - revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja bespravnog objekta - dalje

OBRAZAC 4 -Izjava privrednog društva, koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekta, koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine do 500 m2, da je objekat stabilan i siguran za upotrebu - dalje

OBRAZAC 5 -Izjava privrednog društva koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta da je bespravni objekat neto površine preko 500 m2 stabilan i siguran za upotrebu - dalje

OBRAZAC 6 -Ovjerena izjava vlasnika bespravnog objekta, da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta - dalje

OBRAZAC 7 -Zahtjev za otkup zemljišta - dalje