Lokalni akcioni plan za biodiverzitet Opštine Tivat

01 aug 2012

Opština Tivat je prišla izradi Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet ( LBAP ) u skladu sa Nacionalnom strategijom biodiverziteta sa Akcionim planom koju je donijela Vlada Crne Gore u Julu 2010. godine. Zakonski osnov za donošenje LBAP-a utvrđen je u  članu 102. Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09), prema kome su nadležni organi jedinica lokalne samouprave u obavezi da izrađuju izvještaj o stanju prirode i dostave ga nacionalnom organu uprave. Projekat se bavi biodiverzitetom, dobrobitima koje on pruža lokalnoj zajednici i najbitnijim pitanjima lokalnog održivog razvoja.

 

Izrada LBAP-a i njegovo sprovođenje zahtjeva tijesnu saradnju lokalne vlasti, radnog tima, koordinatora, zainteresovanih strana i zainteresovanih građana. LBAP-om treba identifikovati glavne probleme vezane za biodiverzitet i njegovu zaštitu i tražiti mogućnosti za održivi razvoj koji bi bio povezan sa zaštitom biodiverziteta. Takođe napominjemo da ćemo tokom izrade predmetnog planskog akta biti otvoreni za sve vrste saradnje i sugestija.
Sjedište LBAP-a je u Opštini Tivat, u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ( kancelarija broj 6 ), Trg magnolija.
U prilogu ovog obavještenja se nalazi i anketa koju ste slobodni popuniti i proslijediti Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili na e-mail urban-tivat@t-com.me.

Anketa - PDF