Lovanja problem svih

24 sep 2008

SASTANAK PREDSTAVNIKA OPŠTINE TIVAT I AGENCIJE UN

Neuslovno improvizovano romsko naselje na Lovanji zajednički je problem opština Tivat i Kotor i Zavoda za zbrinjavanje izbjeglih lica u Crnoj Gori i ovo pitanje mora da se rješava kroz partnerske odnose ovih subjekata, ali uz punu i svesrdnu pomoć međunarodnih organizacija UNHCR, UNDP i UNICEF-a, kao i međunarodnih donatora – zaključeno je na sastanku gradonačelnika Tivta Dragana Kankaraša sa predstavnicima agencija UN u Crnoj Gori.

Gradonačelnik Kankaraš se sastao sa glavnim koordinatorom sistema UN i stalnim predstavnikom UNDP u Crnoj Gori Aleksandrom Avanesovim, šeficom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Noalom Skiner, rukovodiocem Sektora za razvoj društva u UNDP Miodragom Dragišćem i Serge Dukaseom, predstavnikom UNHCR-a.
- Na sastanku su posebno apostrofirani problemi obrazovanja, snabdijevanja pitkom vodom naselja na Lovanji i transporta učenika koji tamo žive do područnih škola. Iskazana je spremnost UNICEF-a da u cilju dalje implementacije Lokalnog plana akcije za djecu (LPA), posebno u dijelu koji se odnosi na populaciju Roma, Aškalija i Egipćana, donira Opštini Tivat vozilo sa više sjedišta koje bi bilo strogo namjenski opredijeljeno za prevoz učenika iz naselja Lovanja.

Sredinom oktobra UNICEF i Opština Tivat  će potpisati i poseban Memorandum o saradnji „kojim će se bliže precizirati obaveze Opštine i UNICEF-a u pravcu riješavanja akutnih problema ovog naselja“.
Sagovornike iz agencija UN gradonačelnik Kankaraš i koordinator opštinskog tima za implementaciju LPA Jovanka Laličić, informisali su o do sada preduzetim i sprovedenim mjerama iz LPA, kao i o akciji pomoći lokalne samouprave djeci iz populacije Roma, Egipćana i Aškalija za njihovo uključivanje u redovni obrazovni proces.