Nacrt izmjene i dopune detaljnog urbanistickog plana Radovici

10 jun 2011

ODGOVORI OBRADJIVACA PLANA NA PRIMJEDBE SA JAVNE RASPRAVE - RADOVIĆI - PDF

Izvještaj sa javne rasprave - WORD

ODLUKA,  PROGRAM,  OBAVJEŠTENJE - PDF 

GRAFIKA PDF :

01 - Topografsko-katastarski plan sa granicom plana-01_TTLB_841x1575 -  PDF

02a - Izvod iz PUP-a-02a - PDF

02b - Izvod iz DUP-a-02b_TTLB_841x1575 - PDF

03 - Izvod iz PUPa-podrucja koje plan obuhvata i kontaktnog podrucja - PDF

04 - Inzenjersko-geoloske i seizmicke karakteristike terena - PDF

05 - Stanje fizickih struktura i namjene povrsina-05_TTLB_841x1575 - PDF

06 - Plan namjene povrsina-06_TTLB_841x1575 - PDF

07 -  Plan mjera uslova i rezima zastite-08_TTLB_841x1575 - PDF

08 -  Plan saobracajne infrstrukture-08_TTLB_841x1575 - PDF

09 -  Plan parcelacije nivelacije i regulacije-09_TTLB_841x1575 - PDF

10 - Plan zelenih i slobodnih povrsina-10_TTLB_841x1575 - PDF

11 - Plan hidrotehnicke infrstrukture-11_TTLB_841x1575 - PDF

12 - Plan elektroenergetske infrstrukture-12_TTLB_841x1575 - PDF

13 - Plan telekomunikacione infrstrukture-13_TTLB_841x1575 - PDF

14 - Sintezni plan infrastrukture-14_TTLB_841x1575 - PDF

 

KNJIGA PDF :

00 KNJIGA  - PDF

01APLA~1 - PDF

01BPOS~1 -  PDF

01c neformalni objekti -  PDF

01d parcele CD i MN -  PDF

01e stanovanje manje od 300 -  PDF

03 zahtjevi gradana - PDF

04 SVESKA EKONOMSKA ANALIZA -  PDF