Obavještenje – Nastavak akcije pošumljavanja

13 okt 2021

Sekretarijat za privredu i Sekretarijat za uređenje prostora obavještavaju javnost da je u narednom periodu, a u vezi sa Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2021.godinu i Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018 – 2023. godine, planirano sprovođenje aktivnosti pošumljavanja.

U cilju održivosti i zaštite prostora pošumljavanje se nastavlja modelom agrošumarstva. Pod agrošumarstvom se podrazumjevaju aktivnosti koje uključuju kombinovano gajenje šumskog drveća i voća, zajedno sa drugim kulturama uz obostranu korist za ljude, biljke, životinje i uopšte životnu sredinu. U tom smislu, pošumljavanje će se vršiti sadnicama divljeg šipka (Punica granatum) i košćele ( Celtis australis) koje je obezbjedila Opština Tivat.

Lokacija koja je obuhvaćena pošumljavanjem je rubno zemljište nekadašnje deponije Grabovac. Ovom akcijom planirano je pošumljavanje 9000 m2 zemljišta.