OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR. 0101-404-960/5-17 OD 09.01.2018. GODINE

09 jan 2018

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA OBJEKAT - DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA - PDF