OBAVJEŠTENJE POVODOM ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – PODZEMNI KABAL TS TIVAT – OPATOVO

16 apr 2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta “Monte-Co” d.o.o. iz Budve, XVI Ulica br. 21, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za postavljanje podzemnog kablovskog voda planiranog na katastarskim parcelama broj 1034, 4881, 4893, 992/1, 959/1, 4892/1 KO Tivat, na katastarskim parcelama broj 745, 731/3, 731/1, 737 KO Donja Lastva i na katastarskim parcelama broj 508, 509, 472 KO Lepetane, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Ulica IV proleterske 19, kancelarija broj 216 i u Opštine Tivat, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, kancelarija broj 5, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb sajtu www.epa.org.me i veb sajtu www.opstinativat.com

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, do 31.05.2019.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama Turističke vile-Apartmani Magud, kancelarija br.4, Bogišići, Obala bb, opština Tivat, dana 31.05.2019. godine, sa početkom u 10h časova.

Elaborat - PDF