Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mješovite namjene WR3

26 mar 2024

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je preduzeće ,,Adriatic Marinas” d.o.o. iz Tivta podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mješovite namjene WR3, na katastarskoj parceli br. 965/18 KO Tivat i dijelu akvatorijuma, u obuhvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine iz Podgorice, Ulica IV proleterske br.19, II sprat, kancelarija broj 217, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kancelarija broj 5. Dokumentacija je dostupna na veb-sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me, kao i veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 04.04.2024. godine.

Dokumentacija - dalje

Obavještenje - dalje