Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za postavljanje privremenog plutajućeg objekta – platforme za pristajanje i privez plovnih objekata

07 nov 2023

Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je preduzeće „Adria Yachts” d.o.o. iz Tivta podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za postavljanje privremenog plutajućeg objekta – platforme za pristajanje i privez plovnih objekata, planiranog na lokaciji označenoj brojem 10.31 u Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Tivat za period 2019-2023. godine, u akvatorijumu ispred katastarske parcele broj 2022 KO Đuraševići, opštinaTivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, Ulica IV proleterske br. 19, II sprat, kancelarija broj 217, kao i u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, radnim danima od 8 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me, kao kao i veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do petka 17.11.2023. godine.“

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata –  PDF