Odlučivanje o potrebi izrade elaborata za pogon za sakupljanje i reciklažu otpada

18 sep 2020
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavjestila je Opštinu Tivat da je preduzeće „EKO-MODUS” d.o.o. iz Budve, ul. Mimoze br. 11, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za pogon za sakupljanje i reciklažu otpada, na kat.parceli br. 827/1 KO Đuraševići, Opština Tivat. U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV proleterske 19, , radnim danima od 9 do 12 časova ili Sekretarijatu u za uređenje prostora i održivi razvoj, Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti i sa veb-sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me ili veb-sajta opštine Tivat www.opstinativat.me. Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 23.09.2020.godine. Dokumentacija