Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje podmorskog cjevovoda za ostrvo Gospa od Otoka (Gospa od Milosti)

18 dec 2023

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je nosilac projekta, Direkcija za investicije Opštine Tivat, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje podmorskog cjevovoda za ostrvo Gospa od Otoka (Gospa od Milosti), na katastarskim parcelama broj 95, 96, 56/2, 57/1 KO Milovići i katastarskim parcelama broj 1 i 2 KO Bogišići, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 217, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me odnosno veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 26.12.2023. godine.

Dokumentacija – dalje