ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA ZA 2017 – 2018. GODINU

08 nov 2017

Na osnovu člana 56 Statuta opštine Tivat ("Službeni list RCG" - opštinski propisi, broj 40/04 i 26/06 i "Službeni list CG" - opštinski propisi broj 12/11, 21/11 i 3/13), člana 10. Odluke o stipendiranju studenata ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 10/12, 03/13 i 35/15) i Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2017/2018. godinu, Komisija za dodjelu stipendija br. 0405 - 637 - 7/61 od 06.11.2017. godine, donosi ODLUKU o dodjeli stipendija za studijsku 2017-2018. godinu - PDF