Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Novo vozilo za JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju

12 sep 2022
U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 07-426/22-141/1 od 11.07.2022, ponuda ponuđača "Efel motors" d.o.o. je najpovoljnija. - detaljnije