Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – NDTS 10/0.4 KV 1X1000 kVa „Centurion“

22 sep 2022

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa - NDTS 10/0.4 KV 1X1000 kVa „Centurion“ na kat.parc.br.566/3 KO Tivat sa priključnim 10 Kv vodom koji prolazi preko kat.parc.br.1034, 4881/1, 1009/1, 4893, 956, 959/1, 4892/1, 551/49, 551/1,551/52, 183/1, 183/2, 565/1, 566/4, 566/2 i 566/3 sve KO Tivat u zahvatu Izmjena i dopuna DSL-a „ARSENAL“ (»Sl.list CG« br. 57/19), Detaljnog urbanističkog plana „Mažina” (»Sl.list CG« br. 15/ 15) i Detaljnog urbanističkog plana »Seljanovo« (»Sl.list CG-opštinski propisi« broj 37/13) - detaljnije

Nacrt programskog zadatka - PDF

Program javne rasprave - PDF