Održana X sjednica SO Tivat

01 jul 2021

Deseta redovna sjednica Skupštine opštine Tivat održana je juče, a na dnevnom redu zasijedanja kojim je predsjedavao predsjednik SO Tivat dr Andrija Petković, našlo se ukupno 28 tačaka dnevnog reda.

Nakon što su usvojeni zapisnici sa VIII i IX sjednice SO Tivat, izglasana je i Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2020. godinu. Vršilac dužnosti sekretara za finansije Jovan Brinić istakao je da su ostvareni primici u 2020. godini iznosili 15.951.042,43€, što je 83,7% u odnosu na planirano, dok su realizovani izdaci u 2020. iznosili 13.674.786,02€, što predstavlja 71,76% od planiranog.

Na predlog predsjednika opštine Željka Komnenovića pred odbornicima se našla i Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Prosječni troškovi komunalnog opremanja u opštini Tivat na nivou svih šest odlukom definisanih zona iznose 172,3 €/m2. Za površine objekata preko 250m2, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u najskupljoj Ia zoni iznosiće 210€/m2, u I zoni 172€, u II zoni 138€, u III zoni 104€, u IV zoni 86€, a u V zoni 60€/m2. Iznos ove naknade umanjuje se u određenim procentima, između ostalog, za objekte neto površine do 150m2 kojima se rješava stambeno pitanje (50%), za objekte u biznis zoni (50%), za otvoreni prostor na parceli koji je projektovan za obavljanje djelatnosti (50%), rekonstrukciju objekata u kulturno-istorijskim cjelinama (80%), garaže i vjerske objekte (80%)…

Predsjednik opštine je potvrdio da se sa odlukom kasnilo i da ona nije perspektivna, imajući u vidu novo zakonsko rješenje koje se najavljuje za septembar. „Prostor moramo štititi kako znamo i umijemo i moramo se boriti za što više zelenih površina. Previše smo prostora dali za nekretnine i stanove, a premalo ostavili za gradsku infrastrukturu“, rekao je Komnenović i najavio izradu novog PUP-a Tivat kroz koji lokalna uprava namjerava realizovati važne infrastrukturne projekte sa cilje stvaranja uslova za bolji života građana Tivta.

Većinom odborničkih glasova usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat. Ovom je izmjenom uveden jednosmjerni saobraćaj u ulice Beogradska, Podgorička i Zagrebačka na Seljanovu, sa ciljem zaštite opštinskih puteva od saobraćanja teretnih vozila. Usvajanjem Odluke o donošenju Elaborata o načinu korišćenja javnih parkirališta u zahvatu ulica Beogradska, Podgorička i Zagrebačka – DUP Seljanovo Faza I, stvorena je pretpostavka korišćenja većeg broja parking mijesta i uvođenja reda na parking površinama u ovim  ulicama.

Na jučerašnjoj sjednici SO Tivat usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva ulica, šetališta i trgova u opštini, pa se naziv ulice “Bogunovo” promijenio u naziv “Župa, “Bogunovo I” u naziv ”Župa I” i naziv  dijela ulice “ Marići” u naziv “Župa II”. Privremeni naziv ulice Sv. Agata, postao je stalnim.

Odlukom većine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom dobilo je na korišćenje bez naknade poslovni prostor Opštine Tivat koj se nalazi u ulici Palih boraca u centru grada, površine 36m2. U obrazloženju odluke stoji da pomenuto preduzeće u narednom periodu planira angažovanje većeg broja izvršilaca, kako bi se na teritoriji opštine Tivat u povećanom obimu pratilo i kontrolisalo stanje u oblasti za koju je preduzeće nadležno, posebno tokom turističke sezone. Preduzeće Brand New Tivat koje je do sada koristilo ovaj prostor seli se u prostorije smještene u staroj zgradi Opštine.

Skupština opštine Tivat dala je saglasnost na Statut nedavno osnovane JU „Gradska biblioteka“ Tivat.

Pred odbornicima se našao i Izvještaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom  za teritoriju opštine Tivat za 2020. godinu, koji nije usvojen. Izvještaj o radu za proteklu godinu Skupštini opštine dostavili su: Komunalno doo Tivat, „Vodovod i kanalizacija“ doo Tivat, Društvo sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, JU „Muzej i galerija“ Tivat, JU „Centar za kulturu Tivat“, JU „Sportska dvorana“ Tivat i Turistička organizacija Tivat. Odbornici su se izjašnjavali i o godišnjem izvještajo o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti doo „Parkig servis“ za 2020. sa izvještajem revizora. Većinom odborničkih glasova usvojeni su samo izvještaji „Vodovoda i kanalizacije“ i TO Tivat.

Odbornicima lokalnog parlamenta dostavljena je i Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projkete nevladinih organizacija, od strane Sekretarijata za društvene djelatnosti.

Većinom odborničkih glasova usvojena je Odluka o prestanku mandata izvršnom direktoru „Parking servis“ doo Tivat Slaviši Ognjanoviću, zbog isteka vremena na koje je izabran. Takođe konstatovan je prestanak mandata izvršnom direktoru doo „Vodovod i kanalizacija“ Tivat Alenu Krivokapiću. Iz formalno-pravnih razloga sa dnevnog reda su povučeni predlozi odluka o imenovanju v.d. izvršnih direktora ova dva preduzeća.

Usvojena je Odluka o prestanku mandata članici Savjeta Radio Tivta Slađani Drakulović, koja je podnijela ostavku na ovo mjesto, ali i Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora „Brand new Tivat“, Milošu Popivodi. Na njegovo mjesto odlukom većine imenovan je Nikola Klakor. Tijana Dragojević podnijela je ostavku na mjesto članice Savjeta za predstavke i pritužbe građana, a ista je razriješena dužnosti predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine, na lični zahtjev. Takođe ostavke na mjesta članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave podnijeli su Radoš Gospić, Gvozden Balšić, Ljiljana Todorović, Vesna Kruta i Jelena Lekić.

Galerija