Oglas za rješavanje stambenih potreba

22 dec 2017

Oglas za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu - dalje