OPIS POSLA – Služba za unutrašnju reviziju

02 feb 2016

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na:
1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola i drugih propisa od značaja za unutrašnju reviziju; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge tih propisa;
2) izradu programa rada službe, stateškog i operativnih planova i programa i praćenje njihove realizacije; izradu drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; učešće u izradi i sprovođenju drugih planova i programa opštine (plan integriteta, kadrovski plan i sl);_praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
3) operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti opštine;
4) procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;
5) obavljanje posebne revizije na zahtjev predsjednika opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske Unije;
6) praćenje sprovođenja preporuka po prethodno obavljenim revizijama;
7) davanje stručnih mišljenja u postupku uvođenja novih sistema i procedura;
8) saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove finansija u dijelu obuka i kontrole rada službe;
9) saradnju i praćenje preporuka Državne revizorske institucije, međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja; saradnju sa Ministarstvom finansija u sprovođenju obuka i kontrole rada službe;
10) vođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
11) rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
12) izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvještaja i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl. iz djelokruga organa;
13) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
14) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
15) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave ili službi, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
16) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

POVELJA INTERNE REVIZIJE - PDF