Opis posla Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

03 apr 2013

U cilju stvaranja uslova za sprovođenje preventivnih programa u Opštiini Tivat, kao sastavni dio Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, formirana je Kancelarije za prevenciju narkomanije. Kancelarija je počela sa radom dana  05.05.2010. godine. Plan rada usvojila je Skupština opštine 01.07.2010. godine.

Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat broj 0101-031-338/2 od 03.08.2016. godine, kao i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja br. 0101-031-411 od 23.08.2016. godine, Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti funkcioniše kao sastavni dio  sekretarijata.

Jedan od prioriteta gotovo svih razvijenih zemalja svijeta je nastojanje da se suzbiju nastanak i posljedice bolesti zavisnosti, pa je stim u vezi glavni cilj svake zemlje smanjenje ponude i potražnje droga, kako se nebi narušile temeljne vrijednosti društva, porodice, pojedinca. Rješavanje ovog problema zahtijeva multidisciplinarni pristrup uključivanjem svih segmanata društva, od policije, pravosuđa, obrazovanja, socijalnih službi, nevladinog sektora, pa do zdrastvenog sistema.

 Kancelarije je potpisala Memorandum o saradnji sa:

  • Upravom Policije-Ispostava Tivat
  • JZU Dom zdravlja
  • JU Centar za socijalna rad
  • JU OŠ “Dargo Milović”
  • JU OŠ “Branko Brinić”
  • JU SMŠ “Mladost”
  • JU Muzička škola Tivat

Uspostavljena je saradnja i umrežavanje sa  relevantnim akterima na polju prevencije.

Glavna aktivnost Kancelarije je, informisanje o problemu bolesti zavisnosti, načinu prevencije, prepoznavanju bolesti i traženju pomoći. Ciljna grupa u preventivnom radu su djeca, mladi, porodica, škole, društvena zajednica u cjelini.

Kancelarija je otvorena i dostupna svim građanima u smislu pružanja usluga, informacija, savjeta, razmjene iskustava i dr. Prostorije Kancelarije se nalaze u zgradi opštine, II sprat br.16c.

Kontakt tel: +382 (0)32 661-319

                   +382 (0) 69 342 084

mail : info.prevencija@opstinativat.com

 

Plan rada Kancelarije – PDF