OPIS POSLOVA – Predsjednik opštine Tivat

12 feb 2013
 • predstavlja i zastupa Opštinu
 • predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština , kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine
 • stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona , drugih propisa i opštih akata
 • stara se i odgovoran je za izvršavanje prenešenih i povjerenih poslova utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave,
 • utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, na predlog glavnog administratora, imenuje i razrješava potpredsjednika Opštine i glavnog administratora
 • daje saglasnost na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave,stručnih i drugih službi,
 • imenuje i razrešava direktore agencija , postavlja i razrešava menadžera ,
 • daje saglasnost na postavljanje i razrješenje starešina organa lokalne uprave ,
 • podnosi građanima i Skupštini izvještaj o svom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave ,najmanje jedanput godišnje
 • usmjerava i usklađuje rad organa lokalne uprave , javnih službi i agencija čiji je osnivač , radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga , o čemu donosi odgovarajuće akte
 • vrši nadzor nad radom lokalne uprave
 • donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ukoliko posebnim propisom nije drukčije uređeno
 • odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština i donosi akte za njihovo izvravanje
 • donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta Opštine
 • saziva konstitutivnu sjednicu Skupštine
 • stara se o racionalnom korišćenju opštinske imovine
 • raspolaže sredstvima tekuće budžetske rezerve u skladu sa odlukom Skupštine opštine
 • donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrđenom investicionom politikom
 • daje mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači
 • rješava sukob nadležnosti između organa lokalne uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje određenih poslova.
 • odlučuje o izuzeću glavnog administratora
 • vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada službe zaštite
 • obrazuje stručna radna tijela za poslove iz svog djelokruga i donosi Poslovnik o svom radu,
 • privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine,
 • u skladu sa zakonom vrši raspored poslovnih prostorija na korišćenje organima opštine,
 • utvrđuje način korišćenja prevoznih sredstava i odlučuje o pribavljanju i otuđenju prevoznih sredstava za potrebe rada organa Opštine,
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.