OPIS POSLOVA – Predsjednik Skupštine Opštine

12 feb 2013
  • predsjedava Skupštinom
  • rukovodi njenim radom
  • stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine
  • predstavlja Skupštinu
  • predlaže dnevni red
  • potpisuje akte Skupštine
  • koordinira rad radnih tijela
  • sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave
  • brine se o javnosti rada Skupštine
  • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i Poslovnikom o radu