OPIS POSLOVA – Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

08 feb 2013

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode vrši poslove uprave koji se odnose na:

1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: finansiranja, budžeta i fiskalne odgovornosti, poreza, prireza, administrativnih taksi, komunalnih taksi i drugih lokalnih javnih prihoda, samodoprinosa, poreske administracije, inspekcijskog nadzora, zarada u javnom sektoru, zaštite podataka o ličnosti i drugih propisa koji su vezani za rad organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na predloge i nacrte zakona i drugih propisa i akata iz ove oblasti;

2) pripremu i sprovođenje lokalnih propisa kojima se uređuje: budžet opštine, porezi, prirezi, administrativne takse, privremeno finansiranje; zarade lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika i naknade za rad u radnim tijelima opštine; bliži sadržaj zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; oblik i sadržaj poreske prijave i drugih lokalnih propisa iz djelokruga organa; sprovođenje propisa o zaradama u ustanovama čiji je osnivač opština;

3) učešće u pripremi i sprovođenju opštinskih propisa kojima se uređuju ostali lokalni javni prihodi (komunalne i druge naknade, takse, gradska renta, članski doprinos Turističkoj organizaciji Tivat i sl.), stimulativne mjere za podsticaj razvoja preduzetništva i drugih opštinskih propisa iz nadležnosti organa; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;

4) izradu i sprovođenje programa rada organa; učešće u izradi i sprovođenju drugih programa i planova opštine u okviru djelokruga organa (lokalni strateški plan opštine sa akcionim planom, plan komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, program uređenja prostora opštine do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, plan integriteta, kadrovski plan i sl); praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;

5) sprovođenje upravnog postupka utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i drugih lokalnih javnih prihoda (naknade, takse, gradska renta, članski doprinos Turističkoj organizaciji Tivat i sl.) u skladu sa odlukama opštine; sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka iz djelokruga organa skladu sa zakonom i lokalnim odlukama i drugih postupaka koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u njegovu nadležnost;

6) nadzor nad utvrđivanjem i naplatom administrativne i boravišne takse; nadzor nad namjenskom upotrebom sredstava naplaćenih po osnovu naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za komunalno opremanje, godišnje naknade za korišćenje prostora i gradske rente;

7) upravljanje konsolidovanim računom trezora, podračunima i drugim računima; otvaranje podračuna i utvrđivanje načina njihovog korišćenja; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige; finansijsko planiranje i upravljanje gotovinskim sredstvima; kontrolu izdataka i izvršavanje budžeta; obračun i isplatu zarada i naknada u organima opštine, organima uprave, službama i ustanovama čiji je osnivač opština; budžetsko računovodstvo; vođenje poreskog knjigovodstva i sl;

8) učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala opštine u postupku privatizacije javnih službi čiji je osnivač opština; kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti ili udjela u privrednim društvima i sl;

9) zaduživanje opštine i davanje garancija;

10) vođenje registra poreskih obveznika, evidencije naplaćenih lokalnih javnih prihoda, evidencije o dugu opštine, zaradama lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika i drugih evidencija u skladu sa zakonom i propisima opštine;

11) dostavljanje podataka nadležnim organima o prihodima, izdacima i budžetskom zaduženju;

12) rrješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

13) pripremu Završnog računa budžeta opštine, izvještaja o radu organa, realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu, korišćenju stalne budžetske rezerve i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl;

14) pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;

15) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

16) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

17) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.