OPIS POSLOVA – Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost

08 feb 2013

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj vrši poslove uprave koji se odnose na:
1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u komunalnoj oblasti; stambenoj oblasti; oblasti voda; komunalnog otpada i komunalnih otpadnih voda; saobraćaja i puteva; lokalnih komunalnih taksi; teritorijalne organizacije opštine, energetske efikasnosti, energije i drugih propisa koji su vezani za rad organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u ovim oblastima;
2) pripremu i sprovođenje lokalnih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
3) izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, izradu i sprovođenje strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa (plan zaštite od štetnog dejstva voda i havarijskih zagađenja voda od lokalnog značaja, erozija, bujica i sl, lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom, plan linija, lokalni energetski plan, program i plan poboljšanja energetske efikasnosti za potrebe opštine i drugi programski i planski akti u okviru nadležnosti organa); izradu i/illi sprovođenje programskih i planskih akata koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa; učešće u izradi i/ili sprovođenju lokalnog plana održivog razvoja, programa privremenih objekata, plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija, lokalnog strateškog plana opštine sa akcionim planom, plana komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, odnosno programa uređenja prostora opštine do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, plana integriteta, kadrovskog plana i sl); praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
4) saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova iz nadležnosti organa;
5) sprovođenje upravnog postupka i upravnih radnji u oblastima za koje je organ obrazovan (privremeno raskopavanje ili zauzimanje javnih površina; postavljanje ograde i zaštitne ograde, cjevovoda, električnih, telekomunikacionih i drugih vodova na javnoj površini; priključenje komercijalnog objekta na opštinski i nekategorisani put; saglasnosti, odobrenja u oblasti parkiranja, autobuskih stajališta i sl.), postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka iz djelokruga organa u skladu sa zakonom i odlukama opštine, odnosno postupaka i upravnih radnji koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa;
6) predlaganje imenovanja privremenih upravnika stambene zgrade;
7) rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
8) određivanje naselja koja pripadaju području osnovnih škola na teritoriji opštine u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove prosvjete;
9) vođenje registra etažnih vlasnica, stambenih zgrada ili njihovih posebnih djelova; registra upravnika stambenih zgrada; evidencije o komunalnom otpadu; evidencije o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada; evidencije linija evidencije lokalnih dobara u opštoj upotrebi u oblastima za koje je organ obrazovan izuzev dobara čija je evidencija povjerena javnim službama; evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa u oblastima za koje je organ obrazovan, evidencije o potrošnji energije i energenata u objektima kojima raspolaže opština kao i drugih propisanih registara i evidencija u ovim oblastima u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
10) popis neuređenih odlagališta i druge poslove u skladu sa posebnim zakonom;
11) upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama: D.O.O. Komunalno Tivat, D.O.O. Vodovod i kanalizacija Tivat, D.O.O. Vodacom, Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat u dijelu poslova koje obavlja na teritoriji Opštine Tivat; Parking servis d.o.o, Autobuska stanica d.o.o; odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje pravnih mišljenja na statut, program rada, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, programe i planove pružanja usluga druge materijale tih javnih službi; davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine; priprema saglasnosti na cjenovnike usluga; pripremu akata za predsjednika opštine u vršenju nadzora nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Službe zaštite i spašavanja i komunalno policije u dijelu poslova komunalnog nadzora i održavanja komunalnog reda;
12) učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala opštine u postupku privatizacije javnih službi čiji je osnivač opština nad kojom vrši upravni nadzor;
13) pripremu izvještaja o radu, izvještaja i informacija o sprovođenju planova i programa i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl.;
14) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
15) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
16) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
17) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.