OPIS POSLOVA – Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

08 feb 2013

Sekretarijat za, kulturu i društvene djelatnosti vrši poslove uprave koji se odnose na:
1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti kulture, bibliotečke, kinematografske, muzejske, arheološke i drugih djelatnosti u ovoj oblasti; oblasti medija: stipendiranja i nagrađivanja učenika i studenata; usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe; saradnje i finansiranja projekata nevladinih organizacija i u drugim oblastima vezanim za djelokrug organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u ovim oblastima;
2) pripremu i sprovođenje lokalnih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
3) izradu i sprovođenje programa rada organa, razvoja kulture sa godišnjim planom realizacije; podizanja spomen- obilježja; kulturnih manifestacija; finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u ovim oblastima i drugih programskih i planskih akata iz okvira nadležnosti organa; izradu i/ili sprovođenje programa i planova u oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa; učešće u izradi i/ili sprovođenju plana zaštite od štetnog dejstva voda i havarijskih zagađenja voda od lokalnog značaja, erozija, bujica i sl, plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija, lokalnog strateškog plana opštine sa akcionim planom, plana integriteta, kadrovskog plana i sl); praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
4) saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata koji se finansiraju iz međunarodnih i drugih fondova iz nadležnosti organa;
5) utvrđivanje stanja spomen obilježja na teritoriji opštine i stvarnih potreba za njihovim održavanjem; saradnju sa nadležnim državnim organom u održavanju istih i preduzimanje potrebnih radova u slučajevima propisanim zakonom;
6) organizovanje kulturnih manifestacija i sl;
7) ostvarivanje javnog interesa u oblasti medija i predlaganje prioriteta investicionih ulaganja u ovoj oblasti;
8) vođenje upravnih postupaka i preduzimanje upravnih radnji u oblasti usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe, uspostavljanja saradnje i finansiranja projekata NVO, slobodnog pristupa informacijama i drugih upravnih postupaka iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i odlukama opštine kao i postupaka i upravnih radnji u oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa;
9) rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
10) vođenje propisanih evidencija i registara u oblastima za koje je organ obrazovan u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
11) upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti (JU Muzej i galerija, JU "Centar za kulturu", D.O.O. Lokalni javni emiter "Radio Tivat"); davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, program rada, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tih javnih službi, davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine, davanje mišljenja na druge materijale tih javnih službi; odlučivanje po pravnim ljekovima na njihova prvostepena akta i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa;
12) pripremu izvještaja o radu, izvještaja i informacija o realizaciji omladinske politike i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl. iz djelokruga organa;
13) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
14) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
15) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
16) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.