OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Služba za inspekcijske poslove

26 aug 2016

  

 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - PDF
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - dalje
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama ,Sl.list CG br.44/12
 • Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa,Sl.list CG-opšt.prop.br.18/14 - dalje
 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o auto taksi prevozu,Sl.list CG-opšt.prop.br.18/14 - dalje
 • Odluka o javnom vodosnabdijevanju ,Sl.list CG -opšt.prop. br.08/14
 • Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi,liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Tivat,Sl.list CG -opšt.prop. br.02/14 
 • Odluka o komunalnom redu (Sl.list RCG-opšt.prop. br.43/06 i Sl.list CG-opšt.prop. br. 24/10)
 • Odluka o pijacama,( Sl.list RCG-opšt.propi. br. 28/99 i Sl.list CG –opšt.prop. br.21/11)
 • Odluka odvođenju i prećišćavanju otpadnih voda sa područja opštine Tivat, (Sl.list CG-  opšt.propisi br.13/10)
 • Odluka o vodosnabdijevanju ,( Sl.list RCG-opšt.propisi br. 17/99 i 17/99)
 • Odluka o pogrebnoj djelatnosti,uređivanju i održavanju groblja,( Sl.list RCG-opšt.propisi br.20/97)
 • Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama,( Sl.list CG-opšt.propisi br. 32/11 )
 • Odluka o privremenim objektima ,( Sl.list CG-opšt.propisi br. 34/08,38/10 I 12/11 )
 • Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat, (Sl.list CG-opšt.propisi br. 02/10 I 32/11)
 • Odluka o upotrebi simbola opštine Tivat (Sl.list RCG  - opšt.prop.br.15/05)
 • Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama ,( Sl.list CG-opšt.propisi br. 33/10)
 • Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima,( Sl.list CG-opšt.propisi br.24/12)
 • Odluka o auto taxi prevozu, (Sl.list CG-opšt.propisi br.03/07 I 32/11)
 • Odluka o regulisanju javnog saobraćaja na području opšt.Tivat,(Sl.list RCG-opšt.prop.br.02/99...i Sl.list CG-opšt.prop.br.24/10)
 • Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade( Sl.list CG-opštinski   propisi br. 04/11)